Direct naar de contentDirect naar de footer

MVO

Gouden Green Key voor Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp

MILIEUVERKLARING

Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp is om:

  • Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
  • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren neemt Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp de volgende regels in acht:

  • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
  • Opleiden en scholen van elke medewerker, hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.
  • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitorprogramma.

Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

Directie
De heer M.J. Brakman

Rotterdam , 07 juni 2019

MVO Brochure

Stichting Anders

Wij als Van der Valk Rotterdam-Blijdorp zijn enthousiast partner van Stichting ANDERS.

Door ons partnerschap met ANDERS zijn we met onze dienstverlening en talent benaderbaar voor een lokale nood. Zo kunnen we onszelf als bedrijf inzetten voor kwetsbare situaties in de samenleving. Daar waar het écht nodig is. Het partnerschap helpt ons om heel concreet een Maatschappelijk Betrokken Onderneming te zijn en waar mogelijk een verschil te maken.

Kijk op de website van ANDERS voor meer informatie over de stichting en het werk:

lees meer